DK  DE  ENG  IT


 

Sikkerhedsinstruktion

Ved brug af excellent systems plastmoduler GRIP fliser og ramper, til opbygning af reposer, skridhæmmende arealer, samt industrielle ramper.

Montering:
1. Ved opbygning af gulv og flisebelægninger henvises til de udleverede brugsanvisninger eventuelt med tilhørende vejlednings CD-ROM, som i det hele skal følges. I modsat fald bør autoriserede personel forestå monteringen. Excellent Systems A/S har intet ansvar ved skader som følge af mangelfuld montering.
Endvidere henvises til det i landeområdet gældende bygningsreglement og dets instrukser.

2. Ved opbygning af arbejdsreposser og industri ramper skal de lokale myndigheders regulativer og bygge instruktioner for faldafskærmning og anden sikkerhed for personalet overholdes og iagttages før en opbygning igangsættes. Det påhviler ligeledes den enkelte installatør/montør at forsyne arealet med nødvendig skiltning i overensstemmelse med lokale gældende regler til forebyggelse af faldulykker.

3. Under opbygning af reposser, ramper og flisebelægningen er der løst liggende smådele i form af skårende plastdele m.m. som evt. kan sluges, eller forårsage anden skade. De pågældende smådele skal holdes væk fra børn og andre personer, der ikke kan tage vare på sig selv.

4. Forinden reposer, ramper eller flisebelægningen tages i brug, skal det kontrolleres, at disse er korrekt monteret med henblik på at undgå skader ved efterfølgende brug.

5. Når et areal udlægges i en given højde, kræves der at fliserne har en stopkant. En stopkant bruges til at hindre at arealet kan skride, med deraf risiko for personskade til følge. Der kræves ligeledes et gelænder, højden på dette kan varierer fra land til land. Her henvises til lokale regulativer, som stedse må overholdes

6. Ved ind bygning af ramper i flisebelægninger, hvor der forventes kraftig trafik af gående og kørende brugere, kan rampen med fordel bygges med kontrastfarver.
Brug af en anden flise farve eksempelvis gul ved rampens bund og ved rampens top, vil gøre det lettere for brugerne, at se hvornår de bevæger sig op og ned af rampen.

Brug / anvendelse:
7. Excellent GRIP modulerne er beregnet til udlægning som skridhæmmende arealer, reposser med skridhæmmende overflade eller ramper. Enhver brug af modulerne, der ikke er i overensstemmelse med disse instruktioner, vil blive betragtet som forkert anvendelse / misbrug, hvilket på det kraftigste frarådes. Excellent Systems A/S påtager sig intet ansvar ved forkert brug / anvendelse af modulerne.

8. For GRIP modulernes belastningsevne henviser vi til Dansk Teknologisk Instituts belastningstester.

9. GRIP modulerne er som standard forsynet med pigge i overfladen. Formålet med disse er at skabe et skridhæmmende areal hvorfra vand, olie og andre væsker kan bortdrænes.
Hullerne i fliserne måler 11 x 11 mm. Der bør derfor rettes opmærksomhed til at især mindre børn kan risikere at stikke fingrene heri, med efterfølgende risiko for at disse kan sidde fast. Mindre børn skal således ikke opholde sig på fliserne / rampen uden opsyn.
Lægges et barn på fliserne, anbefales det at barnet placeres på et liggeunderlag, i form af et tæppe eller lignende. Tæppet bør dække et areal som barnet ikke umiddelbart kan nå udenfor.

10. Hvor der kommer personer med andet fodtøj end sikkerhedssko, såsom sko med stilethæle, sko med lædersåler eller tilsvarende fodtøj, skal der af sikkerhedshensyn placeres skiltning som tydelig gøres opmærksom på at disse typer fodtøj giver en meget øget mulighed for at skride eller falde, eller forbyde deres færdsel på GRIP arealer.

11. Vedligehold m.v.: Det er af afgørende betydning for GRIP’s fortsatte egenskaber, at der foretages en løbende rengøring og kontrol af at piggene fortsat er intakte.

12. Rengøring kan foretages med alle kendte rengøringsmidler eller evt. ved damprensning.

14. Advarsel / bemærk: Ifølge Teknologisk Institut vil modulerne (polyethylenen) ved opvarmning til temperaturer langt over modulernes anvendelsestemperaturer (ved ca.300 °C) begynde at spalte sig med afgivelse af hovedsageligt kulbrinter, der ikke er udpræget toksiske eller aggressive. Ved fuldstændig forbrænding af polyethylenen fremkommer så godt som udelukkende kulsyre og vand og dermed ikke giftige forbindelser. Excellents GRIP moduler bør ikke bygges/monteres ovenpå brandkilder, som vil kunne forårsage, at en brand starter under eller ved siden af modulerne.

15. Der henvises i øvrigt til den lokale forhandlers supplerende sikkerhedsinstruks, som ligeledes fuldt ud må følges / overholdes.

16. Ved enhver tvivl om montering, brug eller vedligehold af GRIP flisebelægninger bør der rettes henvendelse til den lokale forhandler, idet det kan være forbundet med risiko for skader, såfremt der ikke er tale om korrekt montering, brug eller vedligehold. Excellent påtager sig intet ansvar ved mangelfuld samling / montering, brug eller vedligehold.